กองการศึกษากองการศึกษา


นางสาวปิยมาศ  แถมวงศ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวปิยมาศ  แถมวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
       
นางสาวจันทราภรณ์ สมบัติ ครู ศพด.บ้านนาโพธิ์เหนือ
นางสาวจันทราภรณ์  สมบัติ
ครู ศพด.บ้านนาโพธิ์เหนือ
นางบุญกอง  บุญช่วย ครู  ศพด.บ้านโนนสวรรค์
นางบุญกอง  บุญช่วย
ครู  ศพด.บ้านโนนสวรรค์

นางพิน  โยธารัก  ครู  ศพด.บุญธิศาราม
นางพิน  โยธารัก
ครู  ศพด.บุญธิศาราม

นางสาวจงกลนี  กาญจนเสน ครู  ศพด.บ้านทุ่งนาเมือง
นางสาวจงกลนี  กาญจนเสน
ครู  ศพด.บ้านทุ่งนาเมือง
       
 

 


นางสาวณหทัย  แสงใบ
ครูผู้ดูแลเด็ก  ศพด.บ้านซะซอม

 

 


นางพนิดา  พละศักดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทุ่งนาเมือง

 

 
       
       

 

26/10/2016

681

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘
E-mail : naphoklang@hotmail.com
Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th