คณะผู้บริหาร


   
  คณะผู้บริหาร  
 

นายภิญโญ บุญยงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
นายภิญโญ  บุญยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

 

 
นายภาณุพงศ์  นาวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
นายภาณุพงศ์  นาวิเศษ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
นายสัญญา  ปัญญาสู้  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
นายสัญญา  ปัญญาสู้  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
นายทองสุข  สายงาม   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
นายทองสุข  สายงาม  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

 

 

26/10/2016

1062

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com
Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th