คณะผู้บริหาร


   
  คณะผู้บริหาร  
 


นายสำราญ  แก่นโสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

087-9059651

 

 

นายสัญญา  ปัญญาสู้  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
นายสัญญา  ปัญญาสู้
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

065-5924310

นายสมหมาย  แสงเนตร  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

089-2826964


นายคมสันต์  อาสากิจ  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

085-7773279

 

 

26/10/2016

1361

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th