สมาชิกสภา อบต.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

----------------------------------------

 

นายสมแพง  อัสพิมพ์ 
ประธานสภาฯ อบต.

083-7107611

 

นางตวน  แก่นไทย
รองประธานสภาฯ อบต.

093-1238699

 

นายสมนึก  พันแสง
ส.อบต. หมู่  1

083-7107611

นางสาวสีฟอง  สายงาม
ส.อบต. หมู่  2

084-3565195

 

 

 

นายสมาน  นาป่ง
ส.อบต. หมู่  3

083-3767244

นายพิมล  พากเพียร
ส.อบต. หมู่  4

096-8203660

 

 

นายอำนวย  คงทน
ส.อบต. หมู่  5

093-0950190

นายทองแดง  สุนนท์
ส.อบต. หมู่  6

093-0284491

 

 

นายบุญเพ็ง  บุบุ่น
ส.อบต. หมู่  9

099-5842550

นางสาวหน่อย  พิมพ์วงษ์
ส.อบต. หมู่  10

093-5286649

 

 

 

 

 

 

26/10/2016

995

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th