สมาชิกสภา อบต.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

----------------------------------------

นายสมหมาย    แสงเนตร 
ประธานสภาฯ อบต.

นายสัญญา    บุญยงค์
รองประธานสภาฯ อบต.

นางหนูก่าย  ไพเราะ
ส.อบต. หมู่  1

นายลำพูล  ภูทอง
ส.อบต. หมู่  2

 

 

นายสมาน  นาป่ง
ส.อบต. หมู่  3

นายขุนแผน  จอมแสง
ส.อบต. หมู่  3

 

 

นายคำพันธ์  ทองนาค
ส.อบต. หมู่  4

นายสุดใจ  ศรีดร
ส.อบต. หมู่  4

 

 

นางสาวสุภา  จำปาขาว
ส.อบต. หมู่  5

นายสำรอง  พิมพ์วงค์
ส.อบต. หมู่  5

 

 

นายบุญฮู้  สมชาติ
ส.อบต. หมู่  6

นางฉวีวรรณ  ปันจันสิงห์
ส.อบต. หมู่  6

 

 

 

นายเติมศักดิ์  สายงาม
ส.อบต. หมู่  7

นายนันทะนา  ภูทอง
ส.อบต. หมู่  7

 

 

นางตวน    แก่นไทย
ส.อบต. หมู่  8

นายธนากร  พลสมัคร
ส.อบต. หมู่  8

 

 

นายฑีฆายุ  มาลาวรรณ
ส.อบต. หมู่  9

นายประดิษฐ์  มรีจันทร์
ส.อบต. หมู่  9

 

 

นายสมศรี  บุญล้อม
ส.อบต. หมู่  10

นายวิเชียร  พิมพ์วงศ์
ส.อบต. หมู่  10

 

 

 

 

26/10/2016

735

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com
Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th