สำนักปลัด


 


สำนักปลัด

นายประเวส  หอมชื่น  ปลัด อบต.

นายประเวส  หอมชื่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

       
       
นายจงศักดิ์  รักศรี  รองปลัด อบต.

นายจงศักดิ์  รักศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
       
  1.	ส.อ.สุวัฒชัย  รอดจากเข็ญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
ส.อ.สุวัฒชัย รอดจากเข็ญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 
       
1.	ส.อ.สุวัฒชัย  รอดจากเข็ญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
ส.อ.สุวัฒชัย รอดจากเข็ญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นายจีระเดช  เทียมทัศ  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นายจีระเดช  เทียมทัศ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ


นางภูคณิศา  นิคมรักษ์ 
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ


นายณัฐพงษ์  กระจายศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
       
จ.อ.ปัญญา  หาดจันทร์ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน

นางสาวนิดารัตน์  กระจายศรี
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
ชำนาญงาน

นายธีระปกรณ์  แสงเขตต์
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
 
   

 

 

26/10/2016

1180

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘
E-mail : naphoklang@hotmail.com
Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th