กองคลัง


 


กองคลังนางสาวดวงจันทร์ พากเพียร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
 
นางสาวดวงจันทร์ พากเพียร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาวจีระนัน  ธนูศร
รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ

26/10/2016

771

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘
E-mail : naphoklang@hotmail.com
Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th