ข้อมูลพื้นฐาน

 
2.ข้อมูลผู้บริหาร
 – คณะผู้บริหาร
 
3.อำนาจหน้าที่
 
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
 
 

การประชาสัมพันธ์

 
 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 
 
 
การดำเนินงาน
 
 
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6  เดือน
 
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
 
 
การให้บริการ
 
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 
17. E – Sevice
 
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 
22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
 
31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำ
 
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนป้องกันการทุจริต
 
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

26/10/2016

240

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th